Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.


MultireligionvalsystemEn övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem i de länder som redan tillämpar kyrkoval b la Sverige, Norge ,Finland och Danmark . I övriga länder som saknar liknande val införs ett Multireligionvalsystem .

Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.


Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som givit oss demokrati Det är därför demokrati måste införas i alla religioner utan undantag

Politisk praxis i exil 

 

Från ohållbar politik till en hållbar politik.

konfliktlösningsmodell

Politisk praxis i exil , kamp utan rättigheter, rättigheter utan kamp 


ett demokratiskt dilemma

De religiösa ledarna för de olika trossamfunden skall vara förebilder i att sinsemellan utöva demokrati . I kyrkovalet får endast kristna politiker från riksdagspartierna delta , medan andra politiker från samma riksdagspartier men med annan religionstillhörighet inte får delta .
Den teoretiska modellen:
Lösningen är att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem så att alla från 16 år  oavsett religion får delta i Multireligionvalsystemet.  

MULTIRELIGIONVAL

De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som saknar båda rättigheterna.

Den praktiska modellen
Alla ungdomar som fyllt 16 år oavsett trossamfund, kommer att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet . Valdeltagandet ökar också i och med att andra vuxna med rösträtt och tillhörande andra religioner får delta i allmänna val och i Eu-valet. 

MULTIRELIGIONSTÖDET

Den finansiella modellen.

Multireligionstödet ges bara till de religioner som deltar i denna process för att finansiera deras valrörelse och även översättning till olika språk . Multireligionstödet  motsvarar partistödet. Bidrag från SST- stftelsen d v s från skatterna upphävs och  samtliga resurser som alla trossamfund förfogar över överförs  till Multireligionvalstödet. Detta nya system skall motsvara partistödet.De trossamfund som motsätter sig detta kommer inte att  få ta del av resurserna.

Demokratin måste utvecklas


Vi tillsammans kan utveckla det svenska samhället till det bästa och mest rättvisa samhället i världen .De länder som inte har kyrkoval eller liknande val inför ett Multireligionvalsystem så att folket oavsett religion gemensamt deltar i det valet.

religionsfrihet

Vi utgår från pricipen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet.. 

ÖKAT DEMOKRATISKT DELTAGANDE 

Multireligionvalsystemet är en effektiv konfliktlösningsmodel.
 
Vi tillsammans med våra ungdomar som fyllt 16 år utvecklar och skyddar den svenska demokratin som sedan tillämpas i övriga länder.

Multireligionvalsystem i Sociala medier


Demokratins vara eller icke vara .
Är det så att demokratin har givit alla trossamfund religionsfrihet eller är det så att det är religionen som har givit oss demokratin?, Har för det första trossamfunden bidragit till en demokratisk utveckling ?
För det andra har trossamfunden lyckats med försoning , fred och konfliktlösning ?

Trossamfund & demokratin
Social Media Pic

Medborgar & Eu- initiativ.

LÄS VIDARE
Go Mobile

Frågor & svar gällande Multireligiovalsystem.

LÄS VARE

Svenska kyrkan & andra trossamfund ..


Det är två faktorer, den ena är att andra trossamfund motsätter sig att införa val inom sitt trossamfund och den andra faktorn är att svenska kyrkan vill fortsätta ha sitt ett eget val och kanske inte vill dela resurserna med andra trossamfund .

Islam

Efter att följande trossamfund
 Buddism,Daoism ,Hinduism, Judendom , Kristendom och Islam gått igenom Multireligionvalsystemet i teorin har de förhoppningsvis fått tillräckligt med underlag och vara förberedda för en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.
I händelse av att svenska kyrkan vill fortsätta ha sitt ett eget val och kanske inte vill dela resurserna med andra trossamfund  kan det innebära att det som står på svenska kyrkans hemsida och deras predikningarr inte stämmer med verkligheten och att staten och kyrkan  fortfarande är som tvillingar som bor med sina  föräldrar.

Buddism

Trots att politiker från riksdagpartierna effektivt deltar i kyrkovalet och har mandat vid kyrkomötet som är det högsta organet inom Svenska Kyrkan saknar majoriteten av invandrare/flyktingar i hela norden som har kyrkoval möjlighet att delta och påverka

Daoism

En rimligare, rättvisare och effektivare konfliktlösningsmodell presenteras av De Nya Svenskarna och denna består av tre komponenter nämligen  , Multireligionvalsystem, multireligionval och multireligionstöd.
Då religionsundervisningen  är ett ämne i skolorna och ingår i utbildningen samt att det finns många troende blir det svårt att ta bort alla religioner.

Hinduism

Att varje trossamfund har ett eget val är opraktiskt, kostsamt och leder inte heller till någon lösning . De erfarenheter som svenska kyrkan har fått under kyrkovalens historia kan göra så att andra trossamfund kan ta lärdom av detta och det i sin tur kan bidra till att underlätta övergången från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.
 

Judendom

RÄTTIGHETER UTAN KAMP & KAMP UTAN RÄTTIGHETER

FDU

RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER
Solidaritet 
De  flyktingar som nu flyr från krig, diktaturer och kränkningar av de mänskliga rättigheterna måste  få solidaritet från  flyktingar som tidigare har flytt av samma  skäl. 

DPNS

Tidigare flyktingar

De tidigare flyktingarna fick sina rättigheter förverkligade genom att bl a  få  rösträtt per automatik.
Rättigheter utan kamp.

REFUGEE

skyldigheter

Oppositionen

SYRIER
ANSVAR

12 års kamp utan rättigheter 

Period
Det är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet och inte religionen som givit oss demokrati

Add to Google Reader or Homepage